Ethiek en conformiteit

Respect voor onze ethische regels, een absolute prioriteit. Om tot een constructieve samenwerking te komen tussen de stakeholders waarmee we samenwerken (leveranciers, onderaannemers, klanten), is een vertrouwensrelatie noodzakelijk. Deze vertrouwensrelatie opbouwen, kan alleen als alle partijen onze Ethische Code naleven.

Het naleven van onze Ethische code en onze gedragscode voor corruptiebestrijding

De naleving van onze Ethische code staat centraal in het beheer van onze dagelijkse activiteiten. Binnen de entiteiten van Equans BeLux wordt geen enkele doelstelling bepaald en geen enkele beslissing genomen als de verwezenlijking ervan op welke manier dan ook zou afwijken van onze Ethische Code.

Onze Ethische Code definieert de drie bedrijfswaarden die al onze medewerkers delen, ongeacht hun hiërarchische positie, de entiteit waaraan ze verbonden zijn, hun project of het land in kwestie: respect, integriteit en verantwoordelijkheid.

Onze Code of Ethics vormt samen met onze gedragscode voor corruptiebestrijding de basis waarop al onze interne procedures en beleidsregels zijn gebaseerd.

Een ambitieus complianceprogramma

Vandaag is ons complianceprogramma gebaseerd op vier grote thema’s:

  • Naleving van de mededingingswetgeving,
  • Naleving van economische sancties en embargo’s,
  • Het voorkomen van belangenconflicten,
  • Compliance op het gebied van financiële informatie en beurstransacties.

Dit programma, dat regelmatig wordt bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen, stelt ons in staat om een voorbeeldfunctie te hebben door de toepasselijke wetten en onze ethische regels na te leven.

Een breed toegankelijk klokkenluidersplatform

Ons klokkenluidersplatform is voor iedereen toegankelijk: medewerkers van Equans BeLux, ongeacht de aard van hun arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd, tijdelijk, enz.), onderaannemers van Equans BeLux, evenals onze klanten, leveranciers, enz.

Ons platform is zeer veilig en maakt het mogelijk om (ook anoniem) elke onwettige of onethische handeling of gedrag te melden. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op pesterijen, corruptie of fraude.

Eerlijke meldingen worden onderzocht door een team van speciaal opgeleide medewerkers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.

Respect voor privacy

We verbinden ons ertoe de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, in het bijzonder de GDPR, door de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die we verwerken te garanderen. Elke verwerking van persoonlijke gegevens moet rechtmatig en toegestaan zijn (toestemming van de persoon, uitvoering van een contract, etc.). Alle werknemers hebben de plicht om de persoonlijke gegevens die ze tijdens hun professionele activiteiten verzamelen, te respecteren.

Mensenrechten staan bij ons centraal

In het kader van onze activiteiten en die van onze onderaannemers en leveranciers met wie we samenwerken, stellen we expliciet respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden centraal.

Milieubescherming, een van onze prioriteiten

Als onderdeel van onze dagelijkse activiteiten moet elke werknemer zich bewust zijn van de rol die hij of zij moet spelen in de bescherming van het milieu. Ze moeten er op hun eigen niveau voor zorgen dat hun handelingen zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu, door onder andere de biodiversiteit te behouden, natuurlijke grondstoffen te beschermen en afval te beheren.